Услуги

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ


Разпространението се извършва във възможно най-кратки срокове и при максимален контрол.

Агенция PROMAIL се задължава да предоставя информация на фирмата рекламодател за хода на рекламната кампания по всяко време от нейното реализиране, както и да предостави подробен отчет за извършената дейност след края на проекта.

При възникнали пречки и затруднения препятстващи обичайното извършване на дейността, Агенция PROMAIL се задължава да уведоми своевременно рекламодателя за тях.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 


Кампаниите по безадресно и адресно разпространение на рекламни материали, брошури, плакати и др. са предмет на конкретно договаряне между двете страни.

Актуални са цените договорени в деня на приемане на поръчката или от последната подадена оферта. Плащанията се извършват в сроковете и вида посочени в договора между фирмата и рекламодателя.

Агенция PROMAIL предлага изгодна ценова политика за клиенти със сключен договор за дългосрочно разпространение, както и за рекламни агенции, печатници, и политически партии.